Regulamin

Ogólne Warunki Umowy Najmu

§ 1. ZASADY OGÓLNE
 1. OWUN – Ogólne Warunki Umowy Najmu określające obowiązki i prawa Wynajmującego i Najemcy stanowiące integralną część umowy najmu pojazdu.
 2. Wynajmujący oddaje Najemcy pojazd określony w Umowie, do używania przez czas określony w Umowie.
 3. Najemca przyjmuje pojazd w najem płacąc Wynajmującemu czynsz z innymi opłatami zawartymi w Umowie.
 4. Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania będące następstwem podpisania Umowy obowiązuje w przypadku, gdy występuję więcej niż jedna osobowa Najmu.
 5. Rezerwacja pojazdu jest wpisaniem osoby dokonującej rezerwacji na listę zainteresowanych najmem pojazdu.
 6. Rezerwacja może być dokonana drogą elektroniczną lub papierową w oddziale firmy oraz akceptacja rezerwacji zostanie przekazana w takiej samej formie jak została złożona.
§ 2. WARUNKI UMOWY
 1. Umowa jest zawarta pod warunkiem:
  1. Uiszczenia zadatku rezerwacyjnego oraz czynszu przez Najemcę w wysokości zgodnej z Umową na rachunek bankowy lub w oddziale wskazanym przez Wynajmującego w określonym w Umowie terminie. Datę wpływów środków do Wynajmującego uznaje się za datę zapłaty.
  2. Przedłożenia kserokopii oraz okazanie oryginału do wglądu Wynajmującemu prawa jazdy określonej kategorii ważnej minimum od jednego roku oraz dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy ze zdjęciami, bądź w przypadku, gdy Najemcą jest przedsiębiorca dodatkowo potwierdzenie wpisu do rejestru.
  3. Złożenia pisemnego oświadczenia ze wskazaniem osób będących dodatkowymi kierowcami wynajmowanego pojazdu wraz z dokumentami osób kierujących określonych w ppkt. b. pkt.1.
 2. Zawarcie umowy nastąpi po spełnieniu warunków w pkt. 1 w dniu i na zasadach określonych w rezerwacji.
 3. Kaucja płatna najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, stanowiąca finansowe zabezpieczenie Wynajmującego w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy a między innymi z tytułu:
  1. Zagubienia dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, kluczy, pilota
  2. Uszkodzenia, zabrudzenia wnętrza pojazdu jak i uszkodzenia, zniszczenia zewnątrz pojazdu
  3. Utraty, kradzieży pojazdu
  4. Innych nie objętych polisą ubezpieczeniową
 4. Wyłącznie na pisemny wniosek Najemcy i w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach możliwa jest pisemna zmiana warunków umowy najmu. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wprowadzeniem zmian.
 5. W siedzibie Wynajmującego następuje wydanie pojazdu, czego warunkiem jest wpłata kaucji, czynszu, podpisanie i odebranie aktu wydania pojazdu oraz umowy.
 6. Wynajmujący ma obowiązek wydać pojazd bez wad technicznych, dokumenty pojazdu, pojazd z uzupełnionym do pełna bakiem paliwowym oraz kluczyki pojazdu z pilotem jeśli występuje.
 7. Jeśli nastąpią techniczne przeszkody w wydaniu zarezerwowanego pojazdu, wynajmujący ma obowiązek wydać pojazd o podobnej klasie oraz grupie cenowej/czynszowej do warunków zawartych w umowie.
 8. Tylko i wyłącznie Najemca może być kierowcą pojazdu.
 9. Najemca może przy podpisywaniu umowy złożyć pisemne oświadczenie wskazując innego kierowcę pojazdu niż Najemca, tylko i wyłącznie w momencie prowadzenia pojazdu przez innego kierowcę Najemca będzie obecny w pojeździe jako pasażer.
 10. Ogólne warunki umowy najmu pojazdu również obowiązują innego kierowcę niż Najemca, natomiast Najemca ponosi osobistą odpowiedzialność za czyny niezgodne z warunkami Umowy drugiego kierowcy.
 11. Zobowiązania Najemcy:
  1. Nie branie udziału w zawodach samochodowych, nie używanie samochodu do czynów sportowych i wyczynowych
  2. Nie prowadzenie pojazdu po drogach błotnych, nieutwardzonych
  3. Nie przewożenie substancji i wyrobów niebezpiecznych dla osób, mienia i środowiska
  4. Nie kierowanie pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających, innych substancji powodujących stan uniemożliwiający bezpieczne prowadzenie pojazdu
  5. Parkowanie pojazdu tylko i wyłącznie w miejscach strzeżonych lub osobiste pilnowanie zaparkowanego pojazdu
  6. Pojazd powinien być zawsze zamknięty podczas postoju
  7. Użytkowanie pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem
  8. Nie wprowadzanie żadnych zmian w konstrukcji, wyglądzie pojazdu
  9. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
  10. Nie przewożenie zwierząt
  11. Regularna kontrola stanu pojazdu w celu kontynuacji dalszej jazdy
  12. Nie pozostawianie w pojeździe kluczy i dokumentów przekazanych przez Wynajmującego, w szczególności dowodu rejestracyjnego i polisy OC.
 12. Wynajmujący zabrania Najemcy oddawanie pojazdu w tzw. „podnajem” lub użyczanie pojazdu osobom trzecim.
 13. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikające z błędnego lub niezgodnego z Umową użytkowania pojazdu, jak również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w punkcie 11 powyżej, jednocześnie odpowiada osobiście za wszelkie wyrządzone szkody wyrządzone przez innych uczestników podróży lub innych osób którym udostępnił pojazd. Szkody dotyczą pojazdu w ruchu jak i w postoju.
 14. Pojazd wynajmowany objęty będzie ubezpieczeniem odpowiedzialności Cywilnej ( OC ) Autocasco ( AC ), Assistance.
 15. Najemca oświadcza o zapoznaniu się z OWU ( ogólnymi warunkami ubezpieczenia ) i oświadcza je przestrzegać zgodnie z zasadami.
 16. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu naruszenia przez Najemcę OWU, również w momencie gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania.
 17. Jeśli zaistnieje awaria/uszkodzenie, wypadek, pożar, kradzież pojazdu ( lub inne tym podobne ) Najemca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Wynajmującego, a jeśli wymaga tego sytuacja policję lub inne służby ratownicze lub miejskie, jak i podjąć działania opisane w OWU.
 18. Zgłoszenie sytuacji opisanej w pkt. 17 musi składać się z protokołu a w nim opisany rodzaj i szczegóły zdarzenia, nazwiska i dane osobowe osób biorących udział w zdarzeniu wraz z ich podpisami.
 19. W momencie, gdy awaria pojazdu spowodowana sytuacjami opisanymi w pkt. 17 uniemożliwia dalsze poruszanie się pojazdem, Najemca ponosi koszty zakwaterowania, dalszej jazdy Najemcy. Jeżeli awaria wynikła z powodu wady technicznej pojazdu nie będącej wynikiem złego użytkowania pojazdu, po przedstawieniu protokołu dowodowego i technicznego, udokumentowania poniesionych kosztów naprawy oraz dostarczenia pełnej dokumentacji jej usunięcia koszty zostaną zwrócone przez Wynajmującego. Głównym warunkiem zwrotu poniesionych kosztów jest udokumentowanie przez Najemcę, że awaria nie powstała z jego winy.
 20. Jeżeli awaria pojazdu spowoduje przerwę Najemcy w jego użytkowaniu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia kosztów czynszu najmu za okres w którym pojazd nie był użytkowany.
 21. Najemca odpowiedzialny jest również za wszelkie szkody wyrządzone z jego winy osobom trzecim podczas użytkowania pojazdu, o ile nie zostały pokryte przez Ubezpieczyciela.
 22. Należność za opłaty z tytułów otrzymanych mandatów, kar i tym podobne ponosi Najemca jeśli obciążenia dla Wynajmującego powstały w okresie trwania umowy.
 23. Najemca ma obowiązek:
  1. Tankowania pojazdu tylko i wyłącznie na renomowanych stacjach paliw
  2. Zachowania potwierdzenia tankowania pojazdu.
  3. W innym przypadku Najemca będzie finansowo odpowiadał za szkody lub awarie spowodowane zatankowaniem złej jakości paliwa.
 24. Wynajmujący zabrania Najemcy poruszania się pojazdem po obszarach w których trwają zamieszki, działania wojenne.
 25. Najemca bez zgody Wynajmującego ma zakaz poruszania się wynajętym pojazdem po za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. ZWROT POJAZDU / KAUCJI
 1. Najemca ma obowiązek zwrócić pojazd w siedzibie Wynajmującego w stanie w jakim otrzymał pojazd.
 2. Zwrot pojazdu zostanie potwierdzony przez podpisanie przez obie strony najmu protokołu zdawczo-odbiorczego.
 3. Najemca ma obowiązek zwrócić pełną dokumentację samochodu, kluczyki, pilot jeśli występował, pełen zbiornik paliwa wraz z potwierdzeniami płatności za zatankowane paliwo.
 4. W przypadku zwrotu pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa Najemca zostanie obciążony przez Wynajmującego kosztem brakującego paliwa w cenie rynkowej na dzień zwrotu pojazdu + karę umowną.
 5. Wynajmujący poinformuje organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Najemcę w momencie, gdy Najemca nie zwróci pojazdu na czas zawarty w Umowie oraz nie skontaktuje się z Wynajmującym.
 6. Zwrot kaucji Najemcy nastąpi w terminie siedmiu dni od zwrotu pojazdu przez Najemcę. Wynajmujący zastrzega przedłużenie terminu zwrotu kaucji Najemcy do momentu uregulowania wszystkich zobowiązań Najemcy.
§ 4. PRAWO WYNAJMUJĄCEGO
 1. Wynajmujący posiada prawo do potrąceń z kaucji najmu Najemcy, które powstały w wyniku nienależytego przestrzegania Umowy.
 2. Wynajmujący posiada prawo do żądania zapłaty odszkodowań i rekompensat za niewłaściwe użytkowanie pojazdu niezgodne z zawartą Umową.
§ 5. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Ogólne Warunki Umowy Najmu, Ogólne Warunki Ubezpieczeń OC, AC, Assistance, wzory pism i dokumentów i cenniki dostępne są w siedzibie Wynajmującego.